1.        Definities

 

1.1.      Gebruiker: natuurlijk of rechtspersoon die tegen betaling gebruik maakt van de diensten van Boorstaten!

 

1.2.      Boorstaten: de exploitant van www.boorstaten.nl, tevens de naam van het softwarepakket.

 

1.3.      Diensten: .pdf applicatie, beschikbaar gesteld via www.boorstaten.nl.

 

1.4.      Tarief: prijs per eenheid voor pdf-prints.

 

2.        Overeenkomst

 

2.1.      Er is sprake van een overeenkomst tussen gebruiker en Boorstaten! op het moment dat gebruiker boorbeschrijvingen aanbiedt via www.boorstaten.nl. Boorstaten! maakt en levert op basis van deze boorbeschrijvingen boorstaten en/of bodemprofielen. Gebruiker betaalt deze diensten.

 

2.2.      Boorstaten! kan op elk moment de overeenkomst verbreken onder opgaaf van redenen.

 

3.        Tarieven

 

3.1.      De geleverde diensten worden maandelijks gefactureerd conform de op www.boorstaten.nl vermelde tarieven.

 

3.2.      De op de website www.boorstaten.nl vermelde tarieven zijn exclusief 21 procent BTW.

 

3.3.      De tarieven zijn onderhevig aan commerciële factoren en kunnen tussentijds worden aangepast. Als actueel tarief geldt het moment waarop Boorstaten! het tekstbestand met boorbeschrijvingen van gebruiker heeft ontvangen.

 

4.        Betalingen en betalingstermijn

 

4.1.      Boorstaten! hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

 

4.2.      Boorstaten! behoudt zich het recht voor nieuwe opdrachten niet in behandeling te nemen bij betalingsachterstand van gebruiker

 

4.3.      Gebruiker is nooit gerechtigd het factuurbedrag te wijzigen.

 

5.        Dataveiligheid/vertrouwelijkheid

 

5.1.      Boorstaten! zal van gebruiker ontvangen boorbeschrijvingen, klantgegevens en/of andere gegevens van vertrouwelijke aard nooit delen met derden. 

 

5.2.      Boorstaten! bewaart de van gebruiker ontvangen boorgegevens tot maximaal één week na ontvangst van de betaling van de factuur.  Daarna zullen alle met het project samenhangende gegevens worden gewist, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

5.3.      Boorstaten! is niet aansprakelijk voor het verlies van verzamelde gegevens. Het is niet mogelijk via Boorstaten! verzamelde gegevens te herstellen.

 

 

6.        Levering

 

6.1.      Gebruiker is verantwoordelijk voor een juiste aanlevering van de boorgegevens. Dit omvat een juiste indeling en een juist gebruik van codes/afkortingen conform de te downloaden veldkaart.

 

6.2.      In principe worden uiterlijk de volgende werkdag de boorstaten en/of dwarsprofielen geleverd, tenzij vooraf anders aangekondigd. Technische  storingen (bijvoorbeeld uitval internet) kunnen tot vertragingen leiden. Boorstaten! aanvaard geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van interne of externe technische storingen.

 

6.3.      Indien boorstaten of dwarsprofielen niet tijdig geleverd kunnen worden als gevolg van disfunctioneren van software of hardware, dan wordt dit zo snel mogelijk aan gebruiker meegedeeld. Boorstaten! wordt in staat gesteld binnen het disfunctioneren te herstellen en de opdracht alsnog correct uit te voeren. De termijn waarbinnen fouten kunnen worden hersteld bedraagt zeven dagen.

 

7.        Vrijwaring

 

7.1.      De boorstaten en dwarsprofielen worden zorgvuldig samengesteld. De kwaliteit van de output van Boorstaten! is echter afhankelijk van de kwaliteit van de input door gebruiker. De aansprakelijkheid van Boorstaten! als gevolg van of het gebruik van het programma Boorstaten! is beperkt tot het bedrag van de opdracht volgens het op de opdrachtdatum geldende tarief.

 

7.2.      De gebruiker vrijwaart Boorstaten! van alle aanspraken van derden.

 

8.        Geschillen

 

8.1.      Op alle door Boorstaten! geleverde diensten is het Nederlands recht van toepassing.

 

8.2.      Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Boorstaten! is gevestigd

 

                                                Ommen, 1 juli 2014